เปลี่ยนมุมมองของการจัดการวิกฤตด้วยแนวคิดการจัดการวิกฤตเชิงบูรณาการ

Main Article Content

ชาตรี ปรีดาอนันทสุข

บทคัดย่อ

โดยทั่วไปมุมมองของการจัดการวิกฤตมักจะเน้นไปที่ขบวนการจัดการกับสถานการณ์ภายหลังจากวิกฤตได้ เกิดขึ้นแล้ว โดยองค์กรพยายามที่จะควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามใหญ่โตและหาทางน าองค์กรเข้าสู่ สภาวะปกติเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่แนวคิดเช่นนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์นักเพราะเป็นขบวนการที่เน้นไปที่ การแก้ไขสถานการณ์วิกฤตมากกว่าที่จะเน้นเรื่องการหาทางป้องกันไม่ให้วิกฤตเกิดขึ้นหรือเน้นขบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์ในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางรับมือกับวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โต้ตอบวิกฤตได้ รวดเร็ว หาแนวทางในการหลีกเลี่ยงวิกฤตไม่ให้กลับมาเกิดซ้ าใหม่อีก บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ แนวคิดการจัดการกับวิกฤตเชิงบูรณาการซึ่งเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของความพยายามโดยรวมขององค์กรใน การจัดการกับวิกฤตว่าเป็นอย่างไร นอกจากนี้ในระหว่างที่วิกฤตเกิดขึ้นมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตซึ่ง องค์กรจ าเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้วิกฤตมีผลกระทบต่อคนเหล่านั้นน้อยที่สุด และการสื่อสารใน ระหว่างวิกฤตก็มีความส าคัญเพราะการสื่อสารที่ผิดพลาดอาจมีส่วนท าให้วิกฤตลุกลามใหญ่โตและเกิดผลเสียหาย อย่างมากต่อองค์กร

Change Crisis Management viewpoints with Integrated Crisis Management Approach

Generally, crisis management viewpoints are likely to focus on processes to control the situation after a crisis occurred. An organization attempts to control the damage from a crisis and try to return to normalcy as soon as possible. This viewpoint may not be complete because it focuses on the crisis reaction process more than the crisis prevention process and it ignores learning process from crisis experience to learn how to handle a crisis more efficiently, to respond to a crisis quickly and to avoid a crisis recurrence. This article aims to present Integrated Crisis Management Approach to emphasize how important the total crisis management effort process is. Moreover, there are crisis stakeholders when a crisis occurs, and an organization must create the least impact on those crisis stakeholders. Crisis Communication is also very important because miscommunication during a crisis may lead to an intensified crisis and do a lot of damage to an organization.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2013.4

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)