ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับ AEC

Main Article Content

ชลธิศ ดาราวงษ์

บทคัดย่อ

ในยุคแห่งการรวมตัวกันของเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั่วโลก หลายธุรกิจต่างมีการขยายตัวไปยังตลาด ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เป็นการสร้างโอกาสให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าของไทยในการขยายตลาดทั้ง ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิก ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตของไทยควรมีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับบริษัทในการ ขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ารายใหม่และเพิ่มอัตราการบริโภคส าหรับกลุ่มลูกค้าเดิมแต่ต้องไม่กระทบต่อ ยอดขายของสินค้าที่บริษัทมีขายอยู่เดิม อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ใหม่จ านวนมากประสบกับความล้มเหลว ภายหลังจากการแนะน าออกสู่ตลาด บทความนี้ได้รวบรวมและน าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยเนื้อหามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยภายในจะรวมถึงลักษณะของบริษัทและการบริหารงานด้านต่าง ๆ เช่น การก าหนดกล ยุทธ์ การพัฒนาพนักงาน และข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สนับสนุน ส่วนปัจจัยภายนอกจะรวมถึงศักยภาพของตลาด การแข่งขันของตลาด และความร่วมมือระหว่างองค์กร

Key Success Factors of New Product Development to Cope With AEC

In the era of the cooperation in economic zones around the world, businesses have intensely expanded into international markets. In particular, Thailand will become a member of ASEAN economic community or AEC in 2015. This will provide the opportunities for Thai producers to expand their market to both inside and outside the member countries. Therefore, Thai manufacturing companies should consistently initiate and develop new products for business survival. New products not only increase company’s survival rate, but also enhance competitive advantage to the firms. With its competitiveness, the companies can expand their businesses by entering a new market or increasing product usage from existing markets. However, sales from a new product should not affect the current ones. Despite the importance of new products, a large portion of companies has failed to introduce and maintain new products in the market. This article collects and presents both internal and external key success factors of new product development. These factors are drawn from previous literatures from past to present: first, internal factors including company characteristics and management such as strategy formulation, employee development and information technology usage, and second, external factors concerning market potential, competition, and inter-organization collaboration.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2013.5

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)