การใช้การควบคุมภายในตามเป้าหมาย: หลักฐานเชิงประจักษ์จากวิสาหกิจการผลิตขนาดกลางในประเทศไทย

Main Article Content

วินัย เหลืองวิโรจน์
สุพรรณี บัวสุข
พนารัตน์ ปานมณี
อุษณีย์ เส็งพานิช

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของการควบคุมภายในที่มีต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 3 ด้านและผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยศึกษาการควบคุมภายในที่แพร่หลายที่สุดในประเทศไทย คือ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ในระดับที่มีรายละเอียดที่สุดคือ แยกเป็น 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ และข้อมูลเชิงประจักษ์ 90 กลไกการควบคุมภายใน (ICMs) และศึกษากับวิสาหกิจ การผลิตขนาดกลางในประเทศไทยเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีทรัพยากรทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน ผลจากการวิจัยพบว่าการควบคุมภายในของ COSO มีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์การควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน และส่งผล ต่อเนื่องต่อผลการดำเนินงานทางการเงิน แต่เมื่อแยกการบรรลุเป้าหมายแต่ละด้านพบว่าเกิดจากการใช้การควบคุม ภายในที่แตกต่างกัน การใช้ ICMs ในหลักการข้อมูลสารสนเทศด้านการควบคุมภายในและ ICMs ในหลักการการสื่อสาร กับภายนอกกิจการจะมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและมีอิทธิพลทางบวกต่อเนื่องต่อ ผลการด าเนินงานทางการเงิน ในขณะที่การใช้ICMs ในหลักการการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวก ต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการใช้ICMs ในหลักการการจัดโครงสร้างขององค์กรและ ICMs ใน หลักการบทบาทของคณะกรรมการของกิจการจะมีอิทธิพลทางบวกต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Using Internal Control for Attaining the Targets: Evidence from the Medium Production Sector in Thailand.

This research is to study the influence of internal control on the defined targets that were 3 internal control objectives and the result of the financial performance, and to study The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), the popular internal control used in Thailand in detail, COSO consists of 5 elements, 20 principles and evidence of 90 Internal Control Mechanisms (ICMs). The Sample used in this study was the medium production sector in Thailand that had similar economic resources and economics activities. It was found that the internal control of COSO had influence on 3 internal control objectives and the result was the financial performance. However, target attaining of each objective was found that it resulted from using the different internal control. The use of ICMs for internal control information and external communication influenced positively on the efficiency and effectiveness of the operation and also continuously effected positive financial performance. The use of ICMs for information technology influenced positively on reliability of financial reporting. The use of ICMs for organizational structure and board of director role influenced positively on the compliance with law and regulation.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2013.11

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)