วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นวารสารวิชาการ โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่
ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ
กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้น
เพื่อเปน็ การสง่ เสริมสนับสนุนใหค้ ณาจารย ์ ขา้ ราชการ
นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงาน
วิชาการเพื่อเผยแพรแ่ ละแลกเปลี่ยน วิทยาการในสาขา
ศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-27