สมรรถนะทางการบริหารในการจัดกิจกรรมการสอนของครู โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

Main Article Content

อรอุมา เสือนาค
สมนึก ทองเอี่ยม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะทางการบริหารในการจัดกิจกรรมการสอนของครู โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ลักษณะการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินสมรรถนะทางการบริหารในการจัดกิจกรรมการสอนของครู สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีความ ต้องการจำเป็นในการพัฒนา (PNI modified) ผลการวิจัย พบว่าสมรรถนะทางการบริหารในการจัดกิจกรรมการสอนของครูโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน ในภาพรวมอยู่ในระดับ สภาพที่ควรจะเป็นใน ความคาดหวัง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา พบว่า มีความ ต้องการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารในการจัดกิจกรรมการ ตามลำดับ ดังนี้ ด้านภาวะผู้นำของครู ด้าน การทำงานเป็นทีมของครู ด้านการวางแผนการสอน และด้านการสื่อสารในการสอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)