การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

กุลรัศมิ์ แพบัว

บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 14 ชุด แบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียน หาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ E1/E2เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t –test Dependent) และความพึงพอใจใน การเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการพัฒนา เมื่อนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริงไปทดลองใช้ กับนักเรียนจำนวน 30 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.70/85.33 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจในการ เรียนของนักเรียนที่มีต่อการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68, S.D. = 0.20 )

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)