รูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

นพพร จันทรนำชู

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์ 2) เสนอแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี มีวิธีการ ดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบและเสน้ ทางการทอ่ งเที่ยวเพื่อการเรียนรูเ้ ชิงสรา้ งสรรค ์ ใช้ การสังเคราะห์โครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ และขั้นตอนที่ 2 การเสนอแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อ การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ใช้การจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จำนวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.1 การเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ 1.2 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 1.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน 1.4 การพัฒนาศักยภาพการจัดการ และ 1.5 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 2) เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อ การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เชื่อมโยงรูปแบบการท่องเที่ยวทั้ง 3 รูปแบบเข้าด้วยกัน มี 5 เส้นทาง ตามความสนใจและความพร้อมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน และ 3. แนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย หน่วย งานภาครัฐระดับนโยบายควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ควรร่วมกับ ชุมชนในการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรพัฒนาสื่อ เส้นทาง และโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)