แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสูง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

สุกฤษฎิ์ จันทร์เจริญ
นพพร จันทรนำชู

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาระดับความสามารถในการคิดระดับสูง 2. เปรียบเทียบ ความสามารถในการคิดระดับสูงจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3. ศึกษาปัจจัยสนับสนุน ที่มีผลต่อความ สามารถในการคิดระดับสูง และ 4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสูง ตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 384 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้อมูลในการวิจัย 1. แบบสอบถาม 2. แบบทดสอบทักษะความสามารถในการคิดระดับสูง 3. แบบ สัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธี LSD วิเคราะห์สหสัมพันธ์ วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบนำตัวแปรเข้าทั้งหมด และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการคิดระดับสูงของตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับคะแนนความสามารถในการคิดระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 3) ปัจจัยสนับสนุนทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการอบรมเลี้ยงดู ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านเจตคติต่อการเรียนและด้านความเชื่ออาจภายในตนของนักเรียน ร่วมกันส่งผลต่อความสามารถ ในการคิดระดับสูง และอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการคิดระดับสูงได้ร้อยละ 4.4 (R2= .044) 4. แนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดระดับสูงของนักเรียนสรุปได้ว่า สถานศึกษาและผู้บริหารสถาน ศึกษาต้องมีนโยบายที่ชัดเจน ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียน โดยบูรณา การทักษะการคิดรูปแบบต่าง ๆ ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทักษะความสามารถในการคิดระดับสูง และควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการคิดระดับสูงรูปแบบต่าง ๆ แก่นักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน นักเรียนต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถใน การคิดของตนเอง ดว้ ยวิธีการและรูปแบบตา่ ง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหอ้ งเรียนอยา่ งตอ่ เนื่อง และครอบครัว ต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนในทุกด้านอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะความสามารถในการคิด ระดับสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)