การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม กลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

จุฑารัตน์ ใจแกล้ว
ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการและแนวทางในการพัฒนาการ บริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม กลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 โรง กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลจำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงาน วิชาการของโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิม เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม กลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับรายด้านจากมากไปน้อย ดังนี้ การบริหารการจัดการ เรียนรู้ การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ การวัดผลประเมิน ผลการเรียน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผนงาน วิชาการ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ และการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการตามลำดับ 2. แนวทางการพัฒนา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม กลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานศึกษาควรมีการประชุมผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนเรียนร่วมเพื่อร่วม กันวางแผนงานวิชาการ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดทำแผนการสอนราย บุคคล และกำหนดเกณฑ์ในการวัดผลประเมินผลผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)