กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์

Main Article Content

นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์

บทคัดย่อ

การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผลเนื่องมาจากการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างถาวร และเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต องค์ประกอบและกระบวนการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับผู้เรียน บทเรียน วิธีการเรียน และสภาพแวดล้อม ทางการเรียน บทบาทของผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้จัดกิจกรรมการ เรียนรูซ้ ึ่งมีบทบาทเปน็ ผูอ้ ำนวยความสะดวก (Facilitator) จะตอ้ งเขา้ ใจเรื่องกลุม่ สัมพันธ ์ การจะจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่มจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าการสอนเนื้อหาเฉพาะเจาะจง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)