กลับไปที่รายละเอียดของบทความ STEM Education กับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF