STEM Education กับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0

Main Article Content

ชวนิดา สุวานิช

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ STEM Education กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการนำไปใช้ในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษา วิชาชีพครูให้มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน STEM Education ซึ่งการนำ STEM Education มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะเป็นการประยุกต์การสอนด้วยศาสตร์ จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการจัดการเรียนการสอนจนผู้เรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมขึ้นได้จนกลายเป็น เทคโนโลยี โดยการพัฒนานั้นมีความต่อเนื่องไป ต่อมามีนำการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จึงเกิดนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา ต่อยอดไปเรื่อย ๆ ซึ่งคุณลักษณะของผู้เรียนในยุค 4.0 นี้ จะมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนจะต้องเป็น Active Learning มีความ สามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผล มีความสามารถในการ ทำงานเป็นทีมร่วมกัน ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ ตนเองทั้งในขณะเรียนและเมื่อประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)