วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความๆ ละ 3 ท่าน และเป็นผู้ทรงฯภายนอกหลากหลายสถาบัน ซึ่งแต่ละบทความครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ โดย เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการจัดการ โดยนำเสนอในรูปแบบ
1. บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง
2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์
3. ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เผยแพร่แล้ว: 2019-07-06

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์, ทศพร แก้วขวัญไกร, บัญชา จันทราช, ภวิษย์หาญ พะนุมรัมย์, ศิระ เพ็ชรจำเริญสุข, ธนกร เพชรสินจร

11 -21

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สากล พรหมสถิตย์, สถาพร วิชัยรัมย์, ธนากร เพชรสินจร

51 - 64

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รังสิมา สว่างทัพ, ชนินาถ ทิพย์อักษร, กิตติกวินทร์ เอี่ยมวิริยะวัฒน์, กิติกร ฮวดศร , รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์

71 - 80