การสร้างเครื่องมือวัดระดับการแสดงอารมณ์ในสื่อออนไลน์

ผู้แต่ง

  • พราว อรุณรังสีเวช
  • อารยา ศรีเปารยะ

บทคัดย่อ

เครื่องมือวัดระดับการแสดงอารมณ์ในสื่อออนไลน์ (OEX) ได้ถูกพัฒนาเพื่อวัดระดับอารมณ์และการแสดงออกในสังคมออนไลน์และการใช้งานอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ  เครื่องมือวัดต้นฉบับมีจำนวน 10 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 2 มิติย่อย คือ การแสดงอารมณ์ทางภาษา และ การรับรู้เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ของตนเองของผู้ใช้งานสื่อออนไลน์  นักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 240 คนได้ให้ข้อมูลเพื่อทดสอบเครื่องมือวัด  การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบและสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  และสืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ลบเครื่องมือวัดออก 1 ข้อ จึงเหลือ 9 ข้อ และได้ปรับภาษาที่ใช้ในข้ออื่น ๆ บางข้อ ซึ่งเครื่องมือวัดที่ปรับแก้แล้วได้ถูกนำเสนอในบทความ

References

Ansongkhram, A. (2013). The Effect of Social Media on Working Citizens in Bangkok and the Surrounding Areas (Master’s Thesis, Sripatum University).
Arunrangsiwed, P. & Puxtaran, T. (2017). Awaken Identity in the Age of Emo Revival: The Study in Dress, Music, and Identity regarding Emo Subculture in 2017. In ICMSIT 2017: 4th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology (pp. 414-422). Bangkok, Thailand: Suan Sunandha Rajabhat University.
Arunrangsiwed, P. (2017). Solution when Parting with my Dear Flash: Identifying Causes and Uncertainty Reduction Strategies. Executive Journal. 37(1): 3-13.
Arunrangsiwed, P., Komolsevin, R., & Beck, C. S. (2017). Fan Activity as Tool to Improve Learning Motivation. Suan Sunandha Rajabhat University Journal of Management Science. 4(2): 16-32.
Arunrangsiwed, P., Teerawatworakun, D., Poontin, P., Seedoung, M., Panyaram, P., Bunyapukkna, P., & Cheachainart, K. (2017). Violence is Not Fun: The Effect of Violence and Alienation on Enjoyment in Television Serial. In The 7th Suan Sunandha Academic National Conference on Research for Sustainable Development (pp. 360-366). Bangkok, Thailand.
Baymukhambetova, B., Ogiyenko, N., Ibrayeva, R., Nurmagambetova, L., Kovsh, N. Y., & Shilov, I. (2017). Study of the influence of mass media on the formation of suicidal thoughts among adolescents. Anais da Academia Brasileira de Ciencias. 89(3): 1989-1998.
Bekiari, A., & Pachi, V. (2017). Insights into Bullying and Verbal Aggressiveness through Social Network Analysis. Journal of Computer and Communications, 5(09): 79.
Chobdamrongtham, N., Adisornprasert, W., & Yansomboon, S. (2011). The influence of advertising on online social network to consumer response process. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences). 3(6): 12-26.
Chumkamon, S., & Hayashi, E. (2014, December). ConBe robot: The development of self-perception and expression in face-to-face interaction. In Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS), 2014 Joint 7th International Conference on and Advanced Intelligent Systems (ISIS), 15th International Symposium on (pp. 769-775). IEEE.
Coyne, S. M., & Archer, J. (2004). Indirect aggression in the media: A content analysis of British television programs. Aggressive behavior. 30(3): 254-271.
Isaranurug, S. (2006). Emotional and social development of children aged 6-12 years. Journal of Public Health and Development. 4(2): 89-100.
Jaihan, U., & Phisalphong, K. (2017). Development of a Model of the Application of Online Social Network for Information Services of Graduate Students, Sukhothai Thammathirat Open University. Burapha University Journal of Humanities and Social Science. 25(49): 125-144.
Jarurat, K. (2014). Consumers' behavior and attitude of Social network users: Case study Google+, (Doctoral dissertation, Sripatum University).
Kao, Y. H., & Lee, L. S. (2006). Feature analysis for emotion recognition from Mandarin speech considering the special characteristics of Chinese language. In Ninth International Conference on Spoken Language Processing.
Kongrach, P. (2011). The Study of Teenagers' Behaviors in Using Social Networking Sites (SNSs) in Thailand: A Case Study of Facebook (Master’s Thesis, Thammasat University).
Küblbeck, C. & Ernst, A. (2006). Face detection and tracking in video sequences using the modified census transformation. Image Vis Comput, 24: 564–572.
Panjiang, P. (2013). The Factors Affecting Emotional Quotient and a model of Emotional Quotient Development of Students in Higher Education Institutions in Songkhla Province. In The 4th Hatyai National and International Conference. Songkhla, Thailand.
Phoovatis, W. (2015). How to create social network creatively. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences). 6(12): 206-217.
Punpong, A. (2016). Social TV and New Vision of Exposure to Soccer Sport. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University. 10(2): 1-17.
Senkaew, K. (2017). Social Network Usage Behaviors of X Generation in Bangkok (Master’s Thesis Bangkok University).
Strauss, E. (2012). Early adolescent boys' perceptions of the Emo youth subculture (Doctoral dissertation, North-West University).
Tattapan, P., & Jiyajan, J. (2017). The use of social media in providing investment information, to strengthen relationship quality: a case study between investment consultants and investors in Thailand’s stock market. Journal of MCU Social Science Review, 6(2): 159-170.
Theoharis, D., & Bekiari, A. (2017). Applying Social Network Indicators in the Analysis of Verbal Aggressiveness at the School. Journal of Computer and Communications, 5: 169-181.
Thongchawna , W., & Phrakrusudhikhamphirayana Thongpan, S. (2017). Social Immunization with Social Network’s Media Literacy in Buddhist Integration Approach in Case Study: Line. Dhammathas Academic Journal, 17(2): 205-219.
Wisetsri, W. (2017). SPORNOSEXUAL: Self-Esteem theory, present body characteristics by online media. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 9(2): 24-33.
Wonganantnont, P. (2014). Excessive Internet Usage Behavioral in Adolescents. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(2): 173-178.

เผยแพร่แล้ว

05-02-2020