ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์