กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
Advisor
          รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
          Associate Professor Malinee Jutopama 

บรรณาธิการวารสาร
Executive Editor   
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
Associate Professor Dr.Preecha Panoram

กองบรรณาธิการวารสาร
ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Professor Dr. Prayong Sanburan              Khonkaen University
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Associate Professor Dr. Khompet Chatsuphakul   Kasem Bundit University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม                 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
Assistance Professor Rungrat Hattakam Buriram Rajabhat University
อาจารย์อนงค์ ทองเรือง                                     มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
Lecturer Anong Thongreing                       Buriram Rajabhat University
อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง                              มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
Lecturer Pitiwan Paikoksong                      Buriram Rajabhat University

ผู้ออกแบบและประสานงาน
Cover Designed
            ดร.ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธ์ุ
            Dr. Pitipat Nittayakamolphun    
            คุณพรพรรณ แสงแก้ว
            Miss Pornpan Sangkeaw