กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
Advisory Board
            รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
            Associate Professor Malinee Jutopama, President of Buriram Rajabhat University

บรรณาธิการวารสาร
Editor-in-Chief  

            รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
            Associate Professor Dr.Preecha Panoram, Buriram Rajabhat University

รองบรรณาธิการวารสาร
Associate Editors

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
            Assistant Professor Dr.Pitipat Nittayakamolphun, Buriram Rajabhat University

กองบรรณาธิการวารสาร
Editorial Board Members
            ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            Professor Dr.Prayong Sanburan, Khon Kaen University
            รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
            Associate Professor Dr.Khompet Chatsuphakul, Kasem Bundit University
            รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
            Associate Professor Dr.Kreangsak Chokwarakul, Chaiyaphum Rajabhat University
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
            Assistant Professor Somphong Mahingsaphanthu, University of the Thai Chamber of Commerce
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
            Assistant Professor Rungrat Hattakam, Buriram Rajabhat University
            อาจารย์อนงค์ ทองเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
            Lecturer Anong Thongreing, Buriram Rajabhat University
            อาจารย์ชลิตา เจริญเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
            Lecturer Chalita Charoennet, Buriram Rajabhat University

ผู้จัดการวารสาร
Journal Manager
            คุณพรพรรณ แสงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
            Miss Pornpan Sangkaew, Buriram Rajabhat University