การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 14-point font TH Sarabun New; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

คำแนะนำผู้แต่ง

ข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(Disciplinary Journal of Buriram Rajabhat University)

         วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์  บัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการจัดการ โดยครอบคลุมสาขาวิชาหลัก (Main subject category) และสาขาวิชาย่อย (Subject areas) ตามขอบเขตของวารสารฯ ดังนี้
         สาขาวิชาหลัก: Social Sciences
         สาขาวิชาย่อย: 1. Business, Management and Accounting
                 1.1 General Business, Management and Accounting
                 1.2 Management Information Systems
                 1.3 Marketing
                 1.4 Organizational Behavior and Human Resource Management
                 1.5 Tourism, Leisure and Hospitality Management
         สาขาวิชาย่อย: 2. Economics, Econometrics and Finance
                 2.1 General Economics, Econometrics and Finance
         สาขาวิชาย่อย: 3. Social Sciences
                 3.1 General Social Sciences
                 3.2 Education
                 3.3 Law
                 3.4 Linguistics and Language
                 3.5 Sociology and Political Science
                 3.6 Communication
                 3.7 Public Administration

         มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับคือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม

         โดยสามารถที่จะตีพิมพ์ฉบับพิเศษได้อีกเพิ่มเติม ผู้เขียนทุกท่านสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิจัยมาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นๆ  มาก่อน และทุกบทความจะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไขคำ สำนวน และรูปแบบการนำเสนอตามที่ กองบรรณาธิการเห็นสมควร

Time to first decision: 2 Week
Review time: 6-8 Week
Acceptance to publication: 4-26 Week    

 -Template Research article

- Template Academic article

 - หลักเกณฑ์การเสนอบทความ

- คู่มือการทำงานผ่านระบบ

- อัตราค่าตีพิมพ์
           วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ในอัตราดังนี้
           - บุคคลภายนอกเก็บค่าธรรมเนียมบทความละ 3,500 บาท (อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษา ของสถาบันอื่น)
           - บุคคลภายในเก็บค่าธรรมเนียมบทความละ 3,000 บาท (อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
           - กรณีบุคคลภายในที่มีชื่อเป็นผู้ร่วมผลงานกับบุคคลภายนอก ให้ชำระค่าธรรมเนียมบทความในอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก บทความละ 3,500 บาท

- การชำระเงิน
           ผู้เขียนบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารฯ ภายหลังจากผ่านการพิจารณาจากบรรณาธิการแล้ว โดยผู้เขียนบทความต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ โดยโอนเงินเข้าบัญชี นายปรีชา ปาโนรัมย์ เลขที่บัญชี 297-402033-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุรีรัมย์ (โปรดระบุ note ว่าเป็นค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์) 
           อนึ่งวารสารฯ มีนโยบายไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความให้แก่ผู้เขียนในทุกกรณี เนื่องจากค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์เป็นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคุณภาพบทความของผู้เขียนบทความ ซึ่งวารสารฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ที่ประเมินคุณภาพบทความ จึงขอให้ผู้เขียนบทความ รับทราบ ก่อนที่จะส่งบทความ เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.