Announcements

ประกาศเรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงวารสารสหวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนั้นวารสารสหวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารฯ  สำหรับบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2567) เป็นต้นไป ในอัตราดังนี้
           - บุคคลภายนอกเก็บค่าธรรมเนียมบทความละ 3,500 บาท (อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษา ของสถาบันอื่น)
           - บุคคลภายในเก็บค่าธรรมเนียมบทความละ 3,000 บาท (อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
           - กรณีบุคคลภายในที่มีชื่อเป็นผู้ร่วมผลงานกับบุคคลภายนอก ให้ชำระค่าธรรมเนียมบทความในอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก บทความละ 3,500 บาท

Call for paper
วารสารสหวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2566 ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในรูปแบบออนไล์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journalfms-thaijo/index