ประกาศเรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงวารสารสหวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

11-07-2023

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนั้นวารสารสหวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารฯ สำหรับบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2567) เป็นต้นไป ในอัตราดังนี้
           - บุคคลภายนอกเก็บค่าธรรมเนียมบทความละ 3,500 บาท (อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษา ของสถาบันอื่น)
           - บุคคลภายในเก็บค่าธรรมเนียมบทความละ 3,000 บาท (อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
           - กรณีบุคคลภายในที่มีชื่อเป็นผู้ร่วมผลงานกับบุคคลภายนอก ให้ชำระค่าธรรมเนียมบทความในอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก บทความละ 3,500 บาท