เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Disciplinary Journal of Buriram Rajabhat University

ขอบเขตงานวารสาร  
นโยบาย    
การจัดทำวารสารฯ ฉบับนี้ มีนโยบาย คือ 
       1. สนับสนุนผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
       2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
       3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ใหม่หรือที่ถูกต้อง เพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำไปสู่สากล

ขอบเขตผลงานที่ตีพิมพ์     
       วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการจัดการ โดยครอบคลุมสาขาวิชาหลัก (Main subject category) และสาขาวิชาย่อย (Subject areas) ตามขอบเขตของวารสารฯ ดังนี้
         สาขาวิชาหลัก: Social Sciences
         สาขาวิชาย่อย: 1. Business, Management and Accounting
                                     1.1 General Business, Management and Accounting
                                     1.2 Management Information Systems
                                     1.3 Marketing
                                     1.4 Organizational Behavior and Human Resource Management
                                     1.5 Tourism, Leisure and Hospitality Management
         สาขาวิชาย่อย: 2. Economics, Econometrics and Finance
                                     2.1 General Economics, Econometrics, and Finance
         สาขาวิชาย่อย: 3. Social Sciences
                                     3.1 General Social Sciences
                                     3.2 Education
                                     3.3 Law
                                     3.4 Linguistics and Language
                                     3.5 Sociology and Political Science
                                     3.6 Communication
                                     3.7 Public Administration
       ทั้งนี้สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบดังนี้
       1. บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง
       2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์
       3. ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 วัตถุประสงค์  
      1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
      2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
      3. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ   

การประเมินบทความ
      แต่ละบทความจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double Blinded) 

Time to first decision: 2 Week
Review time: 6-8 Week
Acceptance to publication: 4-26 Week

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่
การตีพิมพ์วารสารฯ จะมีการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
       1. ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
       2. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม