Contact

วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
Management Science Faculty, Buriram Rajabhat University
Phone 09 1834 6718

Support Contact

นางสาวพรพรรณ แสงแก้ว
Phone 08 3794 3040