Contact

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Phone 09 1834 6718

Support Contact

คุณพรพรรณ แสงแก้ว
Phone 08 3794 3040