การศึกษาประสบการณ์ของการเป็นวัยกลางคนของผู้หญิงที่มีความเป็นมืออาชีพ ในการทำงานผ่านทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครงสร้าง

ผู้แต่ง

  • พรรณภา ชินทรเดช่

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจประสบการณ์ของการเป็นวัยกลางคนของผู้หญิงที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงานผ่านทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครงสร้างโดยศึกษาตัวตนผ่านประสบการณ์ของการเป็นวัยกลางคนของผู้หญิงที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน  ทั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเจาะจงและลูกโซ่ และใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล   โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยถูกวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและเขียนอภิปรายเชิงบรรยาย

References

Ballard, K. D., Kuh, D., & Wadsworth, M. (2001). The role of the menopause in women’s experiences of the ‘change of life'. Sociology of Health & Iilness, 397-424.
Chareonsanti, J., Tiansawad , S., C hanprasit , C., V, C., Cook, N., & Kushner, K. E. (2009). Health Meanings and Practices among Midlife Professional Thai Women . Pacific Rim International Journal of Nursing Research , 55-66.
Chintaradeja, P. (2015). Understanding the Experiences of Sexuality regarding to Thai Queer College Students. การประชุมระดับชาติ ภาษาและ วัฒนธรรม 2558 (pp. 46-58). Research Institute for Languages and Cultures of Asia : Mahidol University.
Colarusso, C. (1999). The development of time sense in middle adulthood. The Psychoanalytic quarterly, 58-64.
Davies, B., & C, B. (1982). The genger trap : a feminist poststructuralist analysis of primary school children's talk about gende. Journal of Curriculum studies, 1-25.
Dickson, G. L. (1990). A feminist poststructuralist analysis of the knowledge of menopause. Advances in Nursing Science, 15-31.
Kendall-Tackett, A, K., & Ruglass, L. (2017). Women's Mental Health Across the Lifespan: Challenges, Vulnerabilities, and Strengths. Taylor & Francis.
Kwak, E. K., Park, H., & Mi Kang, N. (2014). Menopause Knowledge, Attitude, Symptom and Management among Midlife Employed Women. Journal of menopausal medicine, 118-125.
Lachman, M. E. (2004). Development in midlife. Annu. Rev. Psychol, 305-331.
Letts, W. (1987). Bringing feminist poststructuralism to bear on [mathematics] teacher education. Language, 623-627.
Lutter, S. L. (2011). AN EXPLORATION OF REGISTERED NURSES’ INTENTIONS TO LEAVE THE PROFESSION: A QUALITATIVE STUDY . A Dissertation in . USA: The Pennsylvania State University .
Maggi G.Saucier. (2004). Midlife and beyond: Issues for aging women. Journal of Counseling & Development, 420-425.
Parry, D. C., & Shaw , S. (1999). The Role of Leisure in Women's Experiences of Menopause and Mid-Life. Leisure Sciences : An Interdisciplinary Journal , 205-218.
Price, S., Aston, M., Rehman, L., Lyons, R., & Kirk, S. (2015). Feministpost-structuralanalysisofobesity management: A relationa lexperience. Clinical Nursing Studies, 76-86.
St. Pierre, & Adams, E. (2000). Poststructural feminism in education: An overview. International journal of qualitative studies in education, 477-515.
Stewart, A. J., Ostrove, J., & Helson, R. (2001). Middle Aging in Women: Patterns of Personality Change from the 30s to the 50s. Journal of Adult Development, 23-37.

เผยแพร่แล้ว

05-02-2020