กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล