เผยแพร่แล้ว: 2018-11-07

บทบรรณาธิการ

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

11-12

การประเมินสมรรถนะหลักของบุคลากรภาครัฐที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์, โญธิกา ผลาเลิศ, พรทิพย์ คำฟัก, พัชรพร นิลน้อยศรี, พีรวิชญ์ สุนทรนันท์

208-239

ความสุขของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตกรุงเทพมหานคร

อรรถกร เฉยทิม, นวลฉวี ประเสริฐสุข, อุรปรีย์ เกิดในมงคล

85-108