บทบรรณาธิการ

Main Article Content

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

บทคัดย่อ

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวน 12 บทความ เนื้อหาของบทความทั้งหมดมีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสังคมหลายแขนงทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา และการศึกษา มีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับผ้สูงอายุเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุในชนบทไทย:ด้านอาชีพ ของวรรณวีร์ บุญคุ้ม และคณะ เรื่องความสุขของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร ของอรรถกร เฉยทิม และคณะ นอกจากนี้ยังมีบทความที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จากนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลอีกจำนวนหลายบทความ เช่น เรื่อง ระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ของศรีพิชา ชาตะศิริกุล และกล้า ทองขาว เรื่องพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ของนที ศิริจรรยาพงษ์ และคณะ เรื่องการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้เพลงที่มีเนื้อหาเอื้อต่อสังคม: กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ของนันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ และคณะ และเรื่องปัจจัยสนับสนุนการเลือกเรียนวิชาเอกของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ) ของสายสุนีย์ ช่วยกุล และคณะนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจและให้องค์ความรู้ในสาขาอื่น ๆ อีกหลายบทความภายในเล่ม


กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ