ปัจจัยสนับสนุนการเลือกเรียนวิชาเอกของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม (ภาคพิเศษ)

Main Article Content

สายสุนีย์ ช่วยกุล
พรพิมล อุปะสัมปะกิจ
ชลธิชา ดิษฐเกษร

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ข้อมูลของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม (ภาคพิเศษ) และเพื่อศึกษาปัจจัยสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนวิชาเอกของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ) ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม (ภาคพิเศษ)  ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 27 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม พบว่าความคิดเห็นต่อการรับรู้ข้อมูลของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม (ภาคพิเศษ)โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้งด้านพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูล      และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก และพบว่าเฉพาะปัจจัยรวมส่วนการรับรู้ข้อมูลของนักศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนปริญญาเอกที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.5

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Gibson, J.L., Ivancevich, J.M. and Donnelly, J.H. (1973). Organizational : Structure, Process,
Behavior. Texas : Business Publications, Inc.
Jones, A. E. (1981). “An Analysis of the Administrative Tasks Defined in the POSDCORB Model and Performance in the Operationalizing of the Community Education Concept in Selected Elementary School Districts of Cook County, Illinois,” Dissertation Abstracts International, 41 (10) : 4235-A.
Roger, E. (1971). Communication of Innovations: A cross cultural Approach. New York: The Free Press.
ธารินี พัชรเจริญพงศ์. (2554). ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติของนักศึกษาชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
สุพรรษา สุวรรณชาตรี. (2548). การรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์.