เผยแพร่แล้ว: 30-04-2021

The Synthesis of the Competency Framework of the Educational Technologists (Eng)

ชไมพร อินทร์แก้ว , ใจทิพย์ ณ สงขลา

17-36

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู

เยาวทิวา นามคุณ, วิยดา เหล่มตระกูล, ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง, เบญจมาศ พุทธมา

108-122

การใช้โปรแกรมทีชและการเสริมแรงทางบวกเพื่อเพิ่มการกำกับตนเอง ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิซึม

ภทรา นาพนัง, พิกุล เลียวศิริพงศ์, รัชนีกร ทองสุขดี, สร้อยสุดา วิทยากร

152-163