เผยแพร่แล้ว: 02-05-2019

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์, ชูชัย สมิทธิไกร, พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์

25-38

การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษาเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สำหรับเด็กปฐมวัย

ศุภกร บัวหยู่, พิมพา ม่วงศิริธรรม, อนันต์ มาลารัตน์

86-96

สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและความพร้อมสู่สะเต็มศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ธนิกา วศินยานุวัฒน์, จีระวรรณ เกษสิงห์, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, ณัฐพร ฉัตรแถม

97-110