ความโน้มเอียงของการสอนวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูชีววิทยาชั้นปีที่ 1

Main Article Content

ลือชา ลดาชาติ

บทคัดย่อ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาจากพฤติกรรมนิยมมาเป็นสรรคนิยม การวิจัยด้านการ ผลิตและพัฒนาครูได้ให้ความสำคัญกับความรู้และความเชื่อของครูมากขึ้นในฐานะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ การสอนและการเรียนรู้ของครู ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่นี้ แนวคิดที่ได้รับความสนใจคือความรู้ด้านเนื้อหาผสาน วิธีสอน ซึ่งเป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาเฉพาะ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความโน้มเอียงของการสอนวิทยาศาสตร์ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของความรู้ด้านเนื้อหาผสานวิธีสอน โดย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบความโน้มเอียงของการสอนวิทยาศาสตร์กับนิสิตครูชีววิทยาชั้นปีท่ี 1 จำนวน 50 คน  ผลการวิจัยปรากฏว่า นิสิตส่วนใหญ่มีความโน้มเอียงอยู่ระหว่าง “การสั่งสอนแบบมีส่วนร่วม” และ “การ สืบเสาะภายใต้คำแนะนำ” โดยความโน้มเอียงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อหาวิทยาศาสตร์ แต่เปลี่ยนแปลงไปตาม ระดับชั้นของนักเรียน ความโน้มเอียงของนิสิตสอดคล้องกับการสืบเสาะน้อยลง เมื่อระดับการศึกษาของนักเรียน สูงขึ้นตามลำดับ งานวิจัยนี้เสนอแนะว่า ในการเตรียมและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ด้านเนื้อหาผสานวิธีสอน ธรรมชาติของนักเรียนควรได้รับการเน้นมากขึ้น


Orientation to Teaching Science, Pedagogical Content Knowledge, Preservice Biology Teachers

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย