1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper)
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์
และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ แก่
สังคมทั่วไป
3. เป็นเวทีนำาเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เผยแพร่แล้ว: 2018-04-30

ส่วนหน้า

บรรณาธิการ วารสาร

1-20

รูปแบบการพัฒนาผู้นำเยาวชนวิศวกรรมบูรณาการเพื่อการพัฒนาชุมชน

จารินี ม้าแก้ว, อวยชัย วะทา, วิมลมาศ ปฐมวนิชกุล

99-115

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เอกชัย ธีรภัคสิริ, พนาสินธุ์ ศรีวิเศษิ, จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร, ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท, ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศิ, อรอุมา เวชกริ

197-210