การประเมินบทความ 

         บทความทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการประเมินและควบคุมคุณภาพแบบ Double blind peer-review ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ โดย 1 บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทความจำนวน 2-3  ท่าน
การประเมินผ่านผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้ผ่านทั้ง 2 ท่าน กรณีที่ประเมินให้ไม่ผ่าน1 ท่าน จะส่งผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 และต้องผ่าน 2 ใน 3

การส่งประเมินแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  1. บทความที่ผู้เขียนมีสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 บทความ
  2. บทความที่ผู้เขียนมีสังกัดอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้มีสังกัดเช่นเดียวกับผู้เขียนอย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 บทความ

       ในกรณีที่บทความมีจำนวนผู้เขียนมากกว่า 1 ท่าน และมีผู้เขียนที่มีสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะถือว่าบทความนั้นเป็นบทความที่สังกัดภายนอกมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ การรับบทความที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิของบรรณาธิการวารสารวิชาการ ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความที่ส่งมาตีพิมพ์เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย