1. กองบรรณาธิการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1.1 ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ

อธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1.2 รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน เตชะมณี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.3 รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งฟ้า สินธุวงษ์

ข้าราชการบำานาญ

1.4 รองศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา กล่อมจิตต์

ข้าราชการบำานาญ ด้านจิตวิทยา

1.5 พระมหาหรรษา ธม. มหาโส (นิธิบุณยากร)., รศ.ดร.

สำนักงานอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1.6 รองศาสตราจารย์ ดร. นารีรัตน์รักวิจิตรกุล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.7 รองศาสตราจารย์ สมนึก ภัททิยธนี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.8 รองศาสตราจารย์ มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ

ข้าราชการบำานาญ ด้านจิตวิทยา

1.9 ดร.หิรัญ แสวงแก้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

2. กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรัมย์

2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร ผลเกิด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2.4 รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์

ข้าราชการบำานาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล

2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2.6 รองศาสตราจารย์ประชัน คะเนวัน

บัณฑิตวิทยาลัย

2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์ นามสวัสดิ์

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม

2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักการศิลป์

คณะวิทยาการจัดการ

2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประคอง กาญจนการุณ

คณะครุศาสตร์

 

ตรวจสอบภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์พุทธชาด ศรีพัฒนสกุล

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Mr. Michael A. Rickman

นักวิชาการ

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพัตรา รักการศิลป์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์สุทิศา โขงรัมย์

อาจารย์จตุพร ดอนโสม

อาจารย์พุทธชาด ศรีพัฒนสกุล

 

ฝ่ายจัดการ

นางจุฑารัตน์ จัตุกูล

 

ฝ่ายศิลปกรรม

นายสุพิศ กองชัย