วารสารวิชาการ

            วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles)  
และบทความวิชาการ (Academic articles) ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย บทความด้านการศึกษา บทความด้านดนตรี ประวัติศาสตร์ดนตรี และบทความด้านการบัญชี

อัตราค่าตีพิมพ์ 3500 บาท/บทความ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฏาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

สารบัญ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความสัมพันธ์ของดนตรีและพิธีกรรมฟ้อนผี

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ ภักดี

84-101

ดูทุกฉบับ