วารสารวิชาการ

            วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) บทความวิจารณ์หนังสือ  (Book review) 
และบทความวิชาการ (Academic articles) ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตราค่าตีพิมพ์ 3500 บาท/บทความ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2022

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-23

ส่วนหน้า

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดูทุกฉบับ