รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

 ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
˜ ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
˜  ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของบทความตามคำแนะนำการเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด
˜  ผู้เขียนส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิค จำนวน 4-5 ไฟล์ ดังนี้
           -ไฟล์ที่ 1 เป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word ที่มีรายละเอียดครบตรงตามแบบฟอร์มของวารสารวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

           - ไฟล์ที่ 2 เป็นไฟล์ในรูปแบบ pdf ที่มีรายละเอียดครบตรงตามแบบฟอร์มของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
           - ไฟล์ที่ 3 เป็นไฟล์ในรูปแบบสแกน แบบฟอร์มนำส่งของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดที่นี่  
           - ไฟล์ที่ 4 เป็นไฟล์ในรูปแบบสแกน แบบฟอร์มรับรองลิขสิทธิ์ของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดที่นี่  

           - ไฟล์ที่ 5 (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ) เป็นไฟล์ในรูปแบบสแกน แบบฟอร์มรับรอง ผ่านการตรวจสอบภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญ ดาวโหลดที่นี่

 ˜ ผู้เขียนสามารถติดตามความคืบหน้าของผลการประเมินบทความผ่านทางระบบผู้ใช้งานของฐานข้อมูล Thaijo และผู้เขียนควรให้ข้อมูล e-mail address และ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อประโยชน์ของผู้เขียนและกองบรรณาธิการสามารถติดต่อผู้เขียนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีกรณีเร่งด่วน
˜ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเรื่องที่จะลงพิมพ์ทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร