ข้อกำหนดของวารสาร

            1.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นบทความสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
 เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวข้องในประเด็น ดังต่อไปนี้

- ประวัติศาสตร์

- สารสนเทศ

- เศรษฐกิจ

- การสื่อสาร

- สังคมและวัฒนธรรม

- ศิลปกรรม

- ชาติพันธ์

- สิ่งแวดล้อม

- ภาษา

- การศึกษา

- วรรณกรรม

- จิตวิทยา

  1. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ
  2. ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี้เป็นของผู้เขียน คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
  3. กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกแต่ขอต้องอ้างอิงแสดงที่มา
  4. ส่งได้ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ