ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้  เราจะตอบข้อความท่านภายใน 2 วัน

 

สำนักงาน

หน่วยงานวารสาร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 15)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์ 044-611-221 ต่อ 8601
เว็บไซต์  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bruj/index

 

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  รักการศิลป์

สำนักงาน
หน่วยงานวารสาร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 15)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-611-221 ต่อ 8600 E-mail: Supattra@bru.ac.th

ฝ่ายจัดการ

            อาจารย์สุทิศา  โขงรัมย์

สำนักงาน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทรศัพท์มือถือ 087-229-4019
E-mail: Suthisa.bru@gmail.com

ฝ่ายธุรการ

            นางจุฑารัตน์  จัตุกูล

สำนักงาน หน่วยงานวารสาร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทรศัพท์ 044-611-221 ต่อ 8601 โทรศัพท์มือถือ 088-048-7658 E-mail: jaturat2524@gmail.com