ที่มาและหลักการของวารสาร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552  และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา วารสารมีกำหนดออกและพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน  

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-สิงหาคม

 

วัตถุประสงค์และนโยบาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนักศึกษา  ซึ่งเป็นผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย  บริหารธุรกิจ  ศึกษาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  มนุษยศาสตร์  นิเทศศาสตร์  นิติศาสตร์   สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป โดยสนับสนุนให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา  ที่มีผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิชาการ

 

 นโยบาย

  1. สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
  2. สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล