วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนักศึกษา  ซึ่งเป็นผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย  บริหารธุรกิจ  ศึกษาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  บัญชี  เศรษฐศาสตร์  มนุษยศาสตร์  นิเทศศาสตร์  นิติศาสตร์   สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไป โดยสนับสนุนให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักศึกษา  ที่มีผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิชาการ