วารสารวิชาการ มรภ.บุรีรัมย์  ISSN (Print) : 2697-5661  ISSN (Online) : 2697-4894  จำนวนฉบับ : ปีละ 2 ฉบับ  (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฏาคม - ธันวาคม)  ภาษา : ไทย,อังกฤษ  ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ : ไม่มี

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2021

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

บรรณาธิการ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะผู้จัดทำ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สารบัญ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำแนะนำเตรียมต้นฉบับ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

AN ASSESSMENT SERVICE QUALITY OF THAI TRADITIONAL MASSAGE CUSTOMER IN THE SITUATION OF THE COVID-19: AN EMPIRICAL ANALYSIS

Ekapon Sangsri, นาย แสงศรี, Auttakorn Chattukul, Kattiya Chadchavalpanichaya, Panjamaporn Pholkerd, Athitaya Lavong

109-130

ดูเล่มทุกฉบับ