วารสารวิชาการ

            วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles)  
และบทความวิชาการ (Academic articles) ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย บทความด้านการศึกษา บทความด้านดนตรี ประวัติศาสตร์ดนตรี และบทความด้านการบัญชี

อัตราค่าตีพิมพ์ 3,000 บาท/บทความ

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2024

ดูทุกฉบับ