วารสารวิชาการ

            วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) บทความวิจารณ์หนังสือ  (Book review) 
และบทความวิชาการ (Academic articles) ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่

- ประวัติศาสตร์   - สารสนเทศ
- เศรษฐกิจ         - การสื่อสาร
- สังคมและวัฒนธรรม   - ศิลปกรรม
- ชาติพันธ์         - สิ่งแวดล้อม
- ภาษา              - การศึกษา
- วรรณกรรม       - จิตวิทยา

               ผู้เขียนบทความทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาลงตีพิมพ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือสังกัดมหาวิทยาลัยราภัฎบุรีรัมย์ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และมีการควบคุมคุณภาพแบบ Double blind peer-review ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ โดย 1 บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทความจำนวน 2-3 ท่าน จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไขคำ สำนวน และรูปแบบการนำเสนอตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรผู้เขียนบทความสามารถค้นรายละเอียดต่างๆของการเตรียมต้นฉบับได้จากเว็บไซต์นี้