การจัดการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

Main Article Content

ธิติ ปัญญาอินทร์
ธนพล ตีรชาติ
ธนิน กรอธิพงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาโดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนตามแผนการเรียน
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทฤษฎีการสอดทำานอง สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จำานวน 18 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ที่ประกอบด้วย
ขั้นการคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน การวางแผนโครงงาน การปฏิบัติโครงงาน การเขียนรายงาน
การนำาเสนอผลงาน การแสดงผลงาน ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการสอน
แบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในระดับดี
มาก

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

วิชัย วงษ์ใหญ่. (2543). กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
ทิศนา แขมณี. (2545). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัชชา โสคติยานุรักษ์. (2542). ทฤษฎีดนตรี.กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒน์ นิยมไทย. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานโดยใช้
โครงงานเป็นฐานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาสำาหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Guzdial, M. (1998). Technological support for project-based learning. ASCD yearbook:
Learning with technology, 14: 47-71.
Hargis, J. (2005). Collaboration, Community and Project-Based Learning - Does It Still
Work Online?. Instructional Media, 32(2).
Nickerson, Raymon S. (1984. September) . “Kind If Thinking Taught in Current Pro
gram,”. Journal of Educational leadership. 42(1): 26-36
Tuamsuk, K., Kwiecien, K. and Sarawanawong, J. (2013). A University Library Manage
ment Model for Students’ Learning Support. The International Information &
Library Review, 45(3-4), 94-107. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.iilr.2013.10.002