การเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดสอบรวมเพื่อการวิจัย

Main Article Content

สุพัฒน์ สุกมลสันต์

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยจำานวนมากต้องการที่จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างภายหลังหรือก่อนการ
ทดสอบรวม แต่มักมีปัญหาในการเลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบที่เหมาะสมเนื่องจากมีวิธีการเปรียบเทียบ
จำานวนมากเพื่อใช้ในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนั้น บทความนี้จึงนำาเสนอการเลือกใช้การเปรียบเทียบก่อน
และหลังการทดสอบรวมเพื่อการวิจัย และข้อเสนอแนะทั่วไปในการเลือกใช้วิธีต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับ
เงื่อนไขต่างๆ ของการวิจัย เพราะหากใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมผลการวิจัยอาจแตกต่างกันได

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)

References

Atzenbeck, C. (2010). Tests for group comparisons with more than 3 groups.
Retrieved from http://cs.aaue.dk/~claus/temp/TestOverview.pdf/ on May 10, 2010.
Becker, L.A. (1999). One-way: Single-Factor, Between-Subjects Designs.
University of Colorado - Colorado Springs. Retrieved from
http://web.uccs.edu/lbecker/SPSS80/oneway.htm/ on May 10, 2010.
Cabral, H.J. (2008). Multiple Comparisons Procedures. Retrieved from
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/117/5/698/ on May 10, 2010.
ESF. (2010). Multiple Comparison Tests. Retrieved from http://www.esf.edu/
for/bevilacqua/apm620/multiple_comparisons/sld001.htm/ on May 10, 2010.
Field, A. (2000). Contrast and Post Hoc Tests for One-way ANOVA. Retrieved
from http://www.statisticshell.com/contrasts.pdf/ on May 10, 2010.
FSU. (2010). Dunn-Sidak Test. Retrieved from http://mailer.fsu.edu/~akamata/
edf5402/05_Mult%20Comp_3.pdf/ on May 10, 2010.
Garson, G.D. (2009). ANOVA and ANCOVA. Retrieved from http://faculty.chass.
ncsu.edu/garson/PA765/anova.htm/ on May 10, 2010.
Gold. (2010). Multiple Comparisons. Retrieved from http://homepages.gold.
ac.uk/aphome/lec13ohp.ppt/ on May 10, 2010.
GraphPad. (2010). What are planned comparisons?. Retrieved from http://
www.graphpad.com/faq/viewfaq.cfm?faq=1091/ on May 10, 2010.
Howell, D.C. (2002). Multiple Comparisons with Repeated Measures. Retrieved
from http://www.uvm.edu/~dhowell/StatPages/More_Stuff/
RepMeasMultComp/RepMeasMultComp.html/ on May 10, 2010.
Karpinski, A. (2006). Planned Comparisons and Post Hoc Tests. Retrieved from
http://astro.temple.edu/~andykarp/psych522524/06_contrasts2.pdf/ on May 10, 2010.
Maxwell and Delaney. (2010). Multiple Comparisons. Retrieved from http://www.psychology.
mcmaster.ca/bennett/psy710/lectures/maxwell_chp5.pdf/ on May 10, 2010.
Neel, J.H. (1997). An Introduction to Multiple Comparison Techniques. Retrieved from
http://education.gsu.edu/jneel/courses/eprs8540/handouts/multcomp.pdf/ on May 10, 2010.Newsom, (2009). Post Hoc Tests. Retrieved from http://www.upa.pdx.edu/IOA/
newsom/da1/ho_posthoc.doc/ on May 10, 2010.
Pierce, T. (2003). Comparisons Between Treatment Means in ANOVA. Department of
Psychology, Radford University. Retrieved from on May 10, 2010.
Prism Guide. (2010). Choosing one-way ANOVA and related analyses. Retrieved from
http://www.graphpad.com/articles/interpret/anova/choosing_test. htm/ on May 10, 2010.
SPSS 14.0. (2008). Appendix 10: Post Hoc Tests. Retrieved from http://support.
spss.com/ProductsExt/SPSS/Documentation/Statistics/algorithms/14.0/
app10_post_hoc_tests.pdf/ on May 10, 2010.
SPSS 17.0. (2010). GLM Multivariate Post Hoc Comparisons. Retrieved from
http://support.spss.com/ProductsExt/SPSS/Documentation/
Manuals/17.0/ SPSS%20Advanced%20Models%2015.0.pdf/ on May 10, 2010.
SSTARS. (2009). Pairwise Comparisons in SAS and SPSS. Retrieved from http://www.uky.
edu/ComputingCenter/SSTARS/www/documentation/MultipleComparisons_3.
htm/ on May 10, 2010.
Stevens, (1999). Post Hoc Tests in ANOVA. Retrieved from http://www.uoregon.
edu/~stevensj/posthoc.pdf/ on May 10, 2010.
Wikipedia. (2010). Multiple Comparisons. Retrieved from http://en.wikipedia.
org/wiki/Multiple_comparisons/ on May 10, 2010.
Willson, V. (2010). Hypotheses About Contrasts. Retrieved from
http://www.coe.tamu.edu/~vwillson/Videos/epsy641/LEC10641/
LEC10.ppt#262,1,Hypotheses about Contrasts/ on May 10, 2010