วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ บริหารการศึกษา ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์  นิสิต นักศึกษา จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN

2024-02-02

E-ISSN (เดิม) : 2672-9067 (Print)


ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน


ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Academic for Public and Private Management

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN

E-ISSN (ใหม่) : 3027-6381 (Print)


ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ การจัดการภาครัฐและเอกชน


ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Academic for Public and Private Management

 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่  5 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

สื่อสังคมออนไลน์: การสื่อสารทางการเมืองในยุคดิจิตัล

ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง, วิทยาธร ท่อแก้ว, กานต์ บุญศิริ

1-13

นวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ

กัณณ์ศศิชา เนาว์เย็นผล, อำนวย บุญรัตนไมตรี, ฐิติมา โห้ลำยอง

74-88

การใช้หลักอปริหานิยธรรมต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

รัชฎา โชตะชะมา, สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา, สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร

133-147

การจัดการองค์กรภาครัฐสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม

จิราภรณ์ ชนัญชนะ, อำนวย บุญรัตนไมตรี, ฐิติมา โห้ลำยอง

148-162

การจัดการเครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงาน

ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์, อำนวย บุญรัตนไมตรี, วาสุกาญจน์ งามโฉม

189-203

การจัดการธุรกิจครอบครัวสมัยใหม่ กรณีศึกษาธุรกิจอพาร์ตเมนต์ในประเทศไทย

รุจิกาญจน์ สานนท์, ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์, สินิทรา สุขสวัสดิ์

233-250

ดูทุกฉบับ