วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๕ ฉบับเพิ่มเติม (supplemental issues) ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในงานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กำหนดพิมพ์เผยแพร่ในระบบออนไลน์ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัย ๔ กลุ่มคือ กลุ่มพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวบูรณาการ และกลุ่มงานวิชาการทางด้านปรัชญาและวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านสาขามนุษยศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2020-03-18

สารบัญ

กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

กลวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเชิงภาษาภาพพจน์ในพระสุตตันตปิฎก

พระมหากิตติธัช พระมหากิตติธัช สิริปุญฺโญ

191-202

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมพลเมืองโลก

นิภาพร ววรณลังกา, ชรินทร์ มั่งคั่ง, จารุณี ทิพยมณฑล

203-215