บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง มหิทธานุภาพแก้ว ๓ ประการ เขียนโดย พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโ ป.ธ.๙, M.P.A.)

Main Article Content

พระมหาชัยพร อมรปัญโญ

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง “มหิทธานุภาพแก้ว ๓ ประการ” เรียบเรียงโดยพระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโ ป.ธ.๙, M.P.A.) สมณศักดิ์ปัจจุบันคือพระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโ ป.ธ.๙, ผศ. ดร.) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  รองเจ้าคณะภาค ๑ และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ มีจำนวน ๙๖ หน้า จัดพิมพ์ทั้งหมด ๔๐๐๐ เล่ม  โครงสร้างของหนังสือ เป็นงานเรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความสำคัญของพระรัตนตรัยในเชิงสัททศาสตร์และอัตถศาสตร์ ตามหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ภาคภูมิใจในข้อปฏิบัติหรือขนบธรรมเนียมอันดีงามทางพระพุทธศาสนานั้นล้วนมีเหตุผลเป็นที่ตั้งแห่งความสุขความเจริญได้อย่างแท้จริง

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ