วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๒ นับเป็นฉบับแรกของวารสารที่นำเอาระบบออนไลน์การรับบทความ การพิจารณาบทความ และการตีพิมพ์เผยแพร่ในระบบ ThaiJo ซึ่งเป็นระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์อิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยยังคงเนื้อหาการเผยแพร่บทความเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางของวารสารด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา โดยจัดบทความที่เป็นผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ๔ กลุ่มสำคัญคือ กลุ่มพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวบูรณาการ และกลุ่มงานวิชาการและวิจัยด้านปรัชญา ผ่านการพิจารณากลั่นกรองบทความจากภายในและภายนอกสถาบันในสัดส่วนตามเกณฑ์ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กำหนด

 

เผยแพร่แล้ว: 2019-05-31

ปกใน

พระมหาสมบุรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.

บทบรรณาธิการ

พระมหาสมบุรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.

ก-ค

สารบัญ

พระมหาสมบุรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.

ก-ค

การพัฒนาองค์กรเชิงพุทธบูรณาการตามหลักอริยทรัพย์ ๗ ประการ

สันทยา ประภารัตน์, สุธิญา จันทร์เจ้าฉาย

129-142

ภาคผนวก

พระมหาสมบุรณ์ วุฑฺฒิกโร รศ.ดร.

215