เผยแพร่แล้ว: 2020-12-28

ระบบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก: การวิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม

ชนิดา ยาระณะ, ภัทรพร พงศาปรมัตถ์, สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์, ศิรัตน์ สนชัย

154-173

สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: การสร้างนักสื่อสารสุขภาวะสูงอายุที่รู้เท่าทันสื่อ

สิรินทร พิบูลภานุวัธน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ, ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์

174-191