ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของงบการเงินของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยจากมุมมองของผู้บริหาร

Main Article Content

สลักจิต นิลผาย

บทคัดย่อ

การประกอบธุรกิจ SMEs ให้ประสบผลสำเร็จมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ การมีระบบข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้องและมีการควบคุมที่สำคัญ ถือเป็นอีกหนี่งปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ งบการเงินที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของงบการเงินของธุรกิจ SMEs จากมุมมองของผู้บริหาร โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของงบการเงินประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้ทำบัญชี และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากกิจการ งานวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากผู้บริหารของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แบบสอบถามจำนวน 138 ฉบับที่ตอบกลับมาถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยถูกนำมาใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผู้ทำบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญกับคุณภาพของงบการเงิน และยังพบว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนจากกิจการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญกับคุณภาพของงบการเงิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Anupun, K. and Tuntrabundit, K. (2017). Audit officers’ perspective on quality of the local government financial reports in regional office of the Auditor General of Thailand. Journal of Business Administration and Accountancy, 1(3), 51-64.

Binyasen, R. and Sukwatanasinit, K. (2018). Factors affecting on auditing practices quality of Thai’s Certified Public Accountant. Mahachula Academic Journal, 5(1), 209-217.

Biddle, G., Hilary, G., and Verdi, R. (2009). How does financial reporting quality related to investment efficiency?. Journal of Accounting & Economics, 48(2-3), 112-131.

Detthamrong, U., and Phukdeesiriwong, N. (2018). The effect of financial reporting quality on the competitive advantage of Small and Medium Enterprises in the Northeast of Thailand. Nakhon Phanom University Journal, 8(1), 1-9.

Detthamrong, U., Phukdeesiriwong, N., and Chansanam, W. (2019). Risk management impact on competitive advantage of small and medium enterprise in Northeastern Thailand. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 39(1), 77-95.

Hair, J.F., Black, B., Babin, B.J., Anderson, R.E., and Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

Kongsuwunkul, U. (2014). The factor effect of financial reporting quality: CPA’ perspective. Independent Study, M.B.A., Sripatum University.

McDaniel, L., Martin, R.D., and Maines, L.A. (2002). Evaluating financial reporting quality: The effects of financial expertise vs. financial literacy. The Accounting Review, 77, 139-167.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometric Theory. New York, NY: McGraw-Hill.

Rukprasoot, S. (2015). The factors on Financial Reporting Quality: Literature Review and Recommendation. SUTHIPARITHAT JOURNAL, 29(90), 1-13.

Sitdhirak, T. (2014). The effect of accountant’s competency on financial reporting quality an empirical study of accountants in Thailand. Thesis, M. Acc., Prince of Songkla University.

Thapprom, C. (2019). Factors affecting the reliability of financial statements of Small and Medium Enterprises (SMEs) in View of Credit Analysts. Journal of Federation of Accounting Professions, 1(3); 82-98.

Tikam, K. (2016). The reliability of financial reports to the sustainable development of the entity. The 11th National and International Academic Conferences, Sripatum University.

Tontiset, N. (2015). The factors affecting of quality of financial statement and decision making effectiveness of listed companies in the stock exchange of Thailand. Srinakharinwirot Business Journal, 6(2), 20-35.

Tontiset, T., and Kaiwinit, S. (2018). The factors affecting financial reporting reliability: an empirical research of public listed companies in Thailand. Journal of Modern Accounting and Auditing, 14(6), 291-304.

Wannawichit, P., and Kongchan, P. (2017). Factors effecting on the accounting efficiency of the Saving Group for Production Credit in Maha Sarakham province, Thailand. Veridian E-Jounal, Silpakorn University, 10(1), 1926-1942.

Yamane, T. (1970). Statistics; an introductory analysis. 2 nd ed. Harper & Row, New York, Evanston & London and John Weather Hill, Inc., Tokyo.