การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้กับอาหารท้องถิ่น ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านการเล่าเรื่อง

Main Article Content

กิตติมา ชาญวิชัย
ธีรพล ภูรัต

บทคัดย่อ

การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้กับอาหารท้องถิ่นในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านการเล่าเรื่อง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบการศึกษาจากหลักฐานเอกสารผลการวิจัยพบว่า อาหารที่มีความโดดเด่นและกล่าวถึงในวงกว้างคือ “ข้าวลืมผัวและฟักแม้ว” โดยที่อาหารพื้นถิ่นทั้งสองชนิดมีความเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ข้าวลืมผัว” ที่มีเรื่องราวจากชุมชนที่เล่าเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของภรรยาที่จะต้องดูแลจัดเตรียมข้าวปลาอาหารให้กับสามี แต่ด้วยความอร่อยของข้าวดังกล่าวจึงทำให้ภรรยารับประทานจนหมดไม่เหลือไว้ให้กับสามีของตน สำหรับ “ฟักแม้ว” นั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความง่ายในการเพาะปลูก จากแนวทางการเล่าเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่รับรู้ได้ที่หยั่งรากลึกของอาหารและความรู้สึกร่วมกันของชุมชน อีกทั้งด้วยคุณค่าที่รับรู้ได้ที่มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นต้นแบบ มีความน่าเชื่อถือ และแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของอาหารทั้งสองชนิดนั้นยิ่งเป็นการช่วยพัฒนาความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้กับอาหารท้องถิ่นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Beverland, M. B. (2009). Building Brand Authenticity: 7 Habits of Iconic Brands. Great Britain: Palgrave Macmillan.

Bruhn, M., Schoenmuller, V., Schafer, D. and Heinrich. D. (2012). Brand Authenticity: Towards a Deeper understanding of Its Conceptualization and Measurement. Advances in Consumer Research, 40, 567-576.

Grams, C. (2012). The Ad-Free Brand: Secrets to Building Successful Brands in a Digital World. Indiana: QUE.

Holt, D. and Cameron, D. (2010). Cultural Strategy: Using Innovative Ideologies to Build Breakthrough Brands. New York: Oxford University Press Inc.

Rosenbaum-elliott, R., Percy, L. and Pervan, S. (2011). Strategic Brand Management (2nd ed.). New York: Oxford University Press Inc.

Sexton, D. (2008). Branding101: How to Build the Most Valuable Asset of Any Business. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Wiwatsinudom, R. (2003). Creator, Filmmaking, Short Film. Bangkok: Faculty of Communication Arts, whulalongkorn University.