ทัศนะของสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคตะวันออกที่มีต่อ ความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในพัทยา

Main Article Content

ทรงยศ บัวเผื่อน

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “ทัศนะของสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคตะวันออกที่มีต่อความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในพัทยา” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคตะวันออก โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) บุคคลที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพสื่อมวลชนท้องถิ่นมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี ในประเด็นสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในพัทยาไม่ปลอดภัย ผลการศึกษาพบ 6 ประเด็น ได้แก่ 1. ความไม่ปลอดภัยอันเนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานของเมืองพัทยาที่ไม่ได้มาตรฐาน 2.ความไม่ปลอดภัยอันเนื่องมาจากความประมาท 3.ความไม่ปลอดภัยอันเนื่องมาจากการแบ่งเขตที่ไม่ชัดเจน 4.ความไม่ปลอดภัยอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ 5.ความไม่ปลอดภัยอันเนื่องมาจากหน่วยงานรัฐสับสนในบทบาทของตนเอง 6.ความไม่ปลอดภัยอันเนื่องมาจากสุขอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Porntipa Piyakamolrat. (2012). Environment and Development: A case of South Pattaya Beach District. Master of Architecture Program in Urban Design, Department of Urban Design and Planning. Graduate School.Bangkok. Silpakorn University.

Mutchima Udomsilp and Narin Sungragsa. (2016).Safety Management of Travel Tourism in the Western Region public Transportation Tourism Strategic Plan Dimension toward ASEAN Community. Master of management. Faculty of Management Science, Bangkok. Silpakorn University.

Varanai Tuvanatemija. (2016). Risk Perception of International Tourism in Thailand. Master of Art Program in Tourism Management, Faculty of Tourism Hospitality, Bangkok. Dhurakij Pundit University.

Witoon Simachokedee and Werapong Chalemjirarat.(2004). Engineering and Safety Management in Factory.21st edition, Bangkok. Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

Suthatip Rongsawat. (2011). Factors of safety in workplace and their influence at the operational level of employees' working behavior at the Provincial Electricity Authority, Chiangmai Province. School of Business Administration, Bangkok University.

Satit inta. (2003). The Opinion of mobile phone’s user while drive vehicle to accident: cast study in Chonburi municipality, Chonburi. Master of Public Administration. Burapha University.

Inchaya Ektanawat.(2017). Expectation and Perception of Chinese Tourists Toward Destination Attributes: Case Study of Pattaya City. Master of Business Administration for Executive. Graduate School of Commerce, Chonburi. Burapha University.

Bateman, Mike King, Brian and Lewis, Paul, The Handbook of Health and Safety at Work, Kogan Page, London, 1996